BOLDEMING
Društvo za poslovni i menadžment konsalting d.o.o. Sarajevo

JIB: 4201493450000, PDV: 201493450000

Obala Kulina bana 25, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 33 263 295

Broj transakcijskog računa:
3386902265282146 kod UniCredit Bank

info@boldeming.ba

Pošalj mail

2 + 1 = ?